Retour accueil

 

Pensez vous inscrire pour recevoir nos notifications

 

Baptisia hybrides nouveaux provenant des USA.

             

                                         

                                            Baptisia ' Blueberry Sundae'                      Baptisia ' Cherries Jubilee'                     Baptisia ' Lemon Meringue'                      Baptisia ' Purple Smoke '

                                                     

                                           Baptisia ' Solar Flare'.JPG                          Baptisia australis                                   Baptisia 'Blue Towers'                          Baptisia dutch chocolatees

                                                                                                                                                                                       Photo Walters gardens                                  

                  

                                       Baptisia Indigo spire                                                   Baptisia' Pink Truffles'                      Baptisia 'Twillight Prairieblues'                 Baptisia 'Vanilla Cream'

                                      Photo Walters gardens                                                                                                              Photo Walters gardens

 

 

 

 

                                     

 

                                       Baptisia Sparking sapphires                                            Baptisia Brownie Points                                     Baptisia Grape Taffy                

                                           Photo Walters gardens                                               Photo Walters gardens                                        Photo Walters gardens